Naar homepage  Vertaal in Engels


Aarde en maan
De aarde en de maan, gezien vanuit de ruimte. Maar waar is God???


Sterrenhemel
De sterren, die wij als puntjes zien, zijn in werkelijkheid enorme vuurbollen, meestal veel groter dan onze aarde. Maar ook daar zien wij God niet.

Bestaat er een God?


Een kinderliedje luidt: "Hoger dan de blauwe luchten, en de sterretjes van goud, woont de Vader in de hemel, Die van alle kind'ren houdt."

Maar... als God werkelijk verder weg is dan de sterren, waarvan sommige zich bevinden op een afstand van miljoenen lichtjaren, dan is God wel heel ver weg! Immers: Een lichtjaar is 9.467.000.000.000 kilometer. Als we dit getal nog miljoenen malen gaan vermenigvuldigen .... gaat het ons begrip helemaal te boven. God lijkt dan onbereikbaar ver weg. Echter: In Psalm 139 staat:

3. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.
4. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles.
5. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.
6. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.
7. Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?
8. Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.
9. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee;
10. Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. (Statenvertaling)

God is dus overal! Het kinderliedje heeft dus net zo goed gelijk. We kunnen het met blijdschap blijven zingen! Maar God is ook heel nabij! Alleen kunnen we Hem niet waarnemen met onze 5 zintuigen. Maar hoe weten we nu, dat er werkelijk een God bestaat?
In de eerste plaats door de natuur. Er wordt vrij veel gediscussieerd over de vraag of er al of niet een evolutie is geweest. Op grond van het eerste hoofdstuk van het boek Genesis uit de Bijbel is de evolutie-theorie niet acceptabel. Maar nog afgezien daarvan: De reduplicatie van de levende wezens is en blijft een gigantisch wonder! Geen enkele God-loochenaar kan dit ontkennen, als men tenminste eerlijk blijft. Mensen brengen mensen voort en dieren brengen dieren voort, die van hetzelfde soort zijn als de ouders. Hoe is dat mogelijk, als er geen God zou zijn? Het is waar: In de cellen is alle genetische informatie microscopisch klein al vastgelegd in de genen. En deze informatie, die alle lichamelijke eigenschappen bepaalt, wordt doorgegeven aan het nageslacht. Maar wie zorgt ervoor, dat in dat nageslacht opnieuw alle genetische informatie wordt vastgelegd in de cellen? Hoe groot en wonderbaar is de Schepper en onderhouder van al het leven op aarde!


X- en Y-chromosoom Genen van levende wezens
Plaatje 1 van deze 2: Vereenvoudigde voorstelling van de genen in een X- en een Y-chromosoom, zoals die voorkomen in de lichaamscellen van alle levende wezens. Plaatje 2 van deze 2: De genen, nog verder uitvergroot. Hierin zijn in codevorm alle lichamelijke eigenschappen vastgelegd.


In de natuur is een aantal vaste wetten: Bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht en de wet der traagheid (hierdoor vliegt een steen weg, als we die eerst aan een touw hebben laten rondslingeren en dan loslaten). Maar er is ook een wet dat alles tot chaos neigt, als er geen intelligentie en kracht is om de dingen op orde te houden of te verbeteren. Dit betekent: Op aarde en in het gehele heelal zou er een enorme chaos ontstaan, als er geen Intelligente Kracht zou zijn, Die alles draagt en onderhoudt. En deze Intelligente Kracht heeft Zichzelf in de Bijbel geopenbaard als God. In Job 12: 9 staat: "Wie weet niet uit alle deze, dat de hand des HEEREN dit doet?"
Heel de schepping, zowel op aarde als in het heelal, getuigt van Gods grootheid en heerlijkheid!

De mensen die de evolutie-theorie willen aangrijpen om God weg te verklaren, hebben trouwens helemaal geen verklaring voor het begin van het eerste biologische leven. Hoe kan dode materie nu ooit tot een levend organisme worden (al is het maar een eencellig diertje of plantje), als er geen hogere Macht aan te pas komt, Die Zelf die dode materie tot leven wekt? En dan moet dat eerste diertje of plantje zich ook nog meteen gaan voortplanten, want anders is het na korte tijd weer dood. Het is volslagen onmogelijk, dat dit zomaar opeens begint vanuit de dode materie! Er moet dus wel een scheppende God zijn! En de Bijbel vertelt daarover.

In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld (Gen. 2: 7), dat God de mens formeerde uit het stof van de aarde en vervolgens de levensadem in Hem blies. Sommige mensen zeggen dan: "Maar wie heeft God dan gemaakt?" God is echter door niemand gemaakt. God heeft geen begin en geen einde. Hij is er altijd al geweest en zal er altijd zijn. Als er een tijd geweest zou zijn waarin God nog niet bestond, dan zou God ook nooit ontstaan zijn. Want uit iets doods kan nooit iets levends voortkomen, tenzij een hogere Macht het leven Zelf geeft vanuit Zijn eigen overvloed.

Voor ons beperkte menselijke verstand kan de gedachte dat Iemand er altijd al geweest is, vreemd overkomen. Maar dat idee is typisch iets menselijks. Als God niet bestond, ja van eeuwigheid af, dan zouden wij mensen ook niet bestaan! En evenmin de dieren, de planten en de bomen, ja alles wat we om ons heen kunnen zien.


Waaruit kunnen we verder nog weten, dat er een God bestaat?

1. Doordat profetieën, die in de Bijbel staan, uitgekomen zijn. Klik, om hier meer over te lezen, op    Uitgekomen profetieën
2. Door goddelijke wonderen, bijvoorbeeld genezingswonderen. Klik, om hier meer over te lezen, op    Wonderen


Maar.... als er dan een God bestaat, kunnen we er dan automatisch vanuit gaan, dat die God ons gunstig gezind is?
Wil Hij al onze zonden vergeven, ook al verdienen wij straf? Klik, om hier meer over te lezen, op    De persoon van Jezus
Overigens zal God altijd vaag en onbegrijpelijk voor ons blijven, als we Hem niet persoonlijk leren kennen. We leren Hem pas echt kennen door de Bijbel biddend te lezen. Dat wil zeggen dat wij bij het lezen steeds aan God vragen om ons alles duidelijk te maken door Zijn Heilige Geest. Pas dan wordt het ons steeds duidelijker Wie Hij werkelijk is. We kunnen dan diep onder de indruk raken van Zijn almacht, liefde en heerlijkheid! Maar ons kennen van God zal in dit aardse leven altijd beperkt blijven. Hij is voor ons menselijke verstand veel te groot om ten volle begrepen te kunnen worden. We kunnen echter wel van Hem zingen, bijvoorbeeld met het mooie lied "God en God alleen", dat u kunt beluisteren door hieronder te klikken.
(De video duurt ongeveer 4 minuten. Een storing of probleem met de video of de videospeler kunt u altijd per e-mail melden bij de redactie: Mail naar de redactie ).Video-lied 'God en God alleen'Terug  Naar homepage  Vertaal in Engels